Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY poszukuje do współpracy

pracownika technicznego - KONSERWATORA

Wymagania:
■ Wykształcenie minimum średnie techniczne lub zawodowe w kierunku technicznym
■ 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
■ znajomość obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych i hydraulicznych
■ dyspozycyjność
Podanie, kwestionariusz osobowy, CV, kopie uprawnień i świadectw, ewentualnie inną dokumentację należy składać w terminie do dnia 30 października 2014 r. na adres:
FKWL, Al. Legionów 30/6,
18-400 Łomża
lub drogą elektroniczną:
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
tel. 86 216 24 81

Data powstania: poniedziałek, 13 paź 2014 13:58
Data opublikowania: poniedziałek, 13 paź 2014 14:00
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 3960 razy

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego

1. Nazwa i adres instytucji: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Aleja Legionów 30 lok.6, 18-400 Łomża.

2. Wymagania wobec kandydatów:

a/ ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo  państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c/ nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d/ posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

e/ spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończył  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości.
 • ukończył średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

3. Wymagane dokumenty:

a/ poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego obywatelstwo kandydata.

b/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu  pracy o którym mowa w pkt. 2 ust. e

c/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

d/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

e/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na głównego księgowego.

4. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie  należało:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie  planu rzeczowo-finansowego na rok budżetowy
 • przygotowywanie analiz i zestawień finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu
 • prowadzenie analiz i kontroli wykonywanych zadań planowanych pod kątem kształtowania się kosztów i wyników finansowych
 • prowadzenie  rachunkowości zgodnie  z obowiązującymi przepisami
 • opracowywanie regulaminów i instrukcji gospodarki finansowej instytucji

 

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko głównego księgowego Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży” na adres: Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży, Aleja Legionów 30 lok.6, 18-400 Łomża w terminie do dn. 2 kwietnia 2013 r. do  godz. 16:00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: sekretariat/ 86 216 24 81

6 Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania konkursowego:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o wynikach konkursu  zostaną  umieszczone na stronie internetowej:

www.filharmonia.lomza.pl

 

Dyrektor naczelny i artystyczny

Jan Miłosz Zarzycki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 mar 2013 12:42
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2013 13:04
Data edycji: wtorek, 19 mar 2013 15:36
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4686 razy
Ilość edycji: 1