Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

Data powstania: środa, 2 lis 2016 11:05
Data opublikowania: środa, 2 lis 2016 11:12
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 3082 razy

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Filharmonia Kameralna Łomża, 04.02.2014r.

im. W. Lutosławskiego w Łomży

 

Informacja o działalności

i wykorzystaniu dotacji budżetowych w 2013r.

Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży

dz. 921, rozdz. 92108

 

  1. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny (dyrygent), 13 muzyków (w tym: 3 w wymiarze ¾ etatu) oraz 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych.

 

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

Plan Wykonanie

roczny 2013

  1. Ilość nowych programów koncertowych                        20                                39

  2. Ilość programów audycji muzycznych                              9                                11

  3. Ilość koncertów                                                                    40                                 55

w tym m.in.

- koncert zagraniczny w Grodnie

- koncert otwarty z okazji Święta 3 Maja

- koncert otwarty z okazji „Dni Łomży”

- koncert otwarty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- koncert dla Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”

- 20 koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki

Sacrum et Musica” dofinansowanych z MKiDN

- 10 koncertów w ramach obchodów Roku Witolda Lutosławskiego

Dofinansowanych przez IMiT

- 3 koncerty w ramach cyklu „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły”

 

  1. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży                                    63                   103

w tym

-30 audycji zorganizowanych w ramach projektu „Kampania

edukacyjna: Barwy Muzyki” dofinansowanego z NCK

 

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in.

- dyrygenci– Gabriele Pezone (Włochy),Giuseppe Bruno (Włochy), Michele Santorsola (Włochy),Peter Rensvik (Norwegia), Michael Meissner (Meksyk), Manfredo di Crescenzo (Włochy), Szymon Kawalla, Bohdan Jarmołowicz, Andrzej Kosedniak, Jerzy Salwarowski, Jacek Rogala, Marek Pijarowski, Czesław Grabowski , Krzysztof Kusiel-Moroz

- soliści instrumentaliści i wokaliściRoberto Trainini (Włochy), Cristian Ifrim i Hertwig Coryn (Hiszpania),Ksenia Szawszyszwili (Białoruś), , Valentina Renesto (Włochy), Jonatan Bregeron (USA), Cole Belt (USA), Scotty Philips (USA), Angela Marella (USA), Chór z Norwegii, Jikyo Jung (Korea Południowa), Kałudi Kałudow (Bułgaria), Krzysztof Jakowicz, Jerzy Karwowski, Marta Magdalena Lelek, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Karpeta, Cezary Domański, Joanna Kawalla, Agnieszka Piasecka, Hubert Salwarowski, Wiesław Prządka, Damian Ganclarski , Rafał Żurakowski, Joanna Gatniejewska, Anna Jeremus-Lewandowska, Andrzej Ładomirski, Żaklina Olchowik, Rafała Songan, Capella Bydgosiensis, Jan Bokszczanin, Chór Chłopięcy z Warszawy, Bogumiła Dziel-Wawrowska, Anna Dytry i inni.

 

Pozyskano dotacje celowe na programy:

- „Lutosławski i Jego inspiracje” z IMiT - 53.040,- zł

- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica”z MKiDN - 100.000,- zł

- Infrastrukturę kultury – zakup fortepianu z MKiDN - 100.000,- zł

Oraz z UM w Łomży -90.000,- zł

-„Kampania edukacyjna: Barwy Muzyki” z NCK -60.000,- zł

-„Organizacja jubileuszu 35-lecia Filharmonii i nagranie płyty” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży

-„3 koncerty poranne dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży w ramach realizacji „Łomżyńskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Patologii Społecznej 2013”

- „Obchody Narodowego Święta Niepodległości” z Urzędu Miasta w Łomży - 2.000,- zł

- Kolekcje-Zamówienia kompozytorskie - 14.000,- zł

„Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez

Edwarda Sielickiego utworu”(program dwuletni, łączna wartość dotacji na

lata 2013-2014 to 20.000zł )

 

Ogółem koncertów FKWL wysłuchało 16.148 melomanów, w tym 250 osób koncert zagraniczny, 4745 najmłodszych słuchaczy w ramach 103 audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

 

Szczegółowy wykaz koncertów w załączeniu.

 

II. WYKONANIE BUDŻETU

 

1.Stan środków finansowych na początku roku w tym:

a) środki finansowe na rachunku bankowym

b) środki pieniężne w kasie

 

2. Stan należności

3. Stan zobowiązań

4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN

5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA

 

 

 


122083,72zł

 

111903,93zł

 

10179,79zł

 

6509,50zł

12195,96zł

2622,02zł

 

12821,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: 921 Rozdział 92108

 

 

 

Treść

Plan na 31.12.2013r.

Wykonanie 2013r.

W tym z dotacji z UM

I.PRZYCHODY OGÓŁEM

1676440,00

1682462,64

1312754,00

1. dotacje na działalność bieżącą z budżetu Miasta Łomża

1230000,00

1229990,00

1229990,00

1.1-dotacja podmiotowa

1208000,00

1208000,00

1208000,00

1.2-dotacja celowa

22000,00

21990,00

21990,00

2.Dotacje na działalność bieżącą z budżetu państwa

227040,00

225563,22

0,00

3.przychody ze sprzedaży usług własnych

165000,00

179628,00

0,00

4.pozostałe przychody

54400,00

47281,42

0,00

II.KOSZTY OGÓŁEM

1676440,00

1657023,09

1229990,00

w tym:

 

1.Wynagrodzenia, w tym;

1163870,00

1141556,06

934420,06

1.1-osobowe

743600,00

730542,06

728472,06

1.2-bezosobowe

24650,00

26191,00

9336,00

1.3-honoraria

395620,00

384823,00

196612,00

2.Składki na ubezpieczenie społeczne

124650,00

121804,65

121581,78

3.składki na Fundusz Pracy

14500,00

15609,55

15609,55

4.Materiały i usługi, w tym:

164260,00

162296,29

51461,36

4.1-remonty

760,00

759,76

0

4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych

0,00

0,00

0

4.3-pozostałe

163500,00

161536,53

51461,36

5.Pozostałe koszty

209160,00

215756,54

106917,25

III.WYNIK FINANSOWY (I-II)

0,00

25439,55

 

IV. Dotacje inwestycyjne- na zakup fortepianu

190000,00

174695,42

82764,00

1 -z budżetu Miasta Łomża

90000,00

82764,00

82764,00

2 - z budżetu państwa

100000,00

91931,42

 

V. Wydatki inwestycyjne- zakup fortepianu

190000,00

174695,42

82764,00

VI. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji

2912,00

2912,06

 

 

 

1.Stan środków finansowych na koniec roku w tym:

a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym

b) środki pieniężne w kasie

 

2. Stan należności

3. Stan zobowiązań

4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN

5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA

 

126538,43zł

 

116026,25zł

 

10512,18zł

14456,62zł

9448,51zł

63,70zł

171783,36zł

 

 

Wynik finansowy za 2013 r. zysk 25439,55 zł

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacją z budżetu miejskiego sfinansowano: ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, Fund.Pracy oraz odpisy na z.f.ś.s, zakup energii oraz częściowo zakup pozostałych uług.

Pozostałe koszty działalności instytucji, min. zakupy materiałów i sprzętu, wypożyczania materiałów nutowych, transport sprzętu, usługi poligraficzne, opłaty estrad oraz dojazdy i zakwaterowanie artystów doangażowanych, koszty ZAIKS i inne sfinansowano wygospodarowanymi dochodami własnymi.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:29
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:31
Data edycji: piątek, 4 kwi 2014 18:21
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4285 razy
Ilość edycji: 1

SPRAWOZDANIE ZA 2011 R. z realizacji planu finansowego oraz działalności Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dz. 92 rozdz. 92108

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 17 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 21,75 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 39 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując     62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 73 audycje muzyczne.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 22976 melomanów, w tym 7790 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Melodie świata” z okazji Dni Łomży oraz Uroczysty koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W ramach VII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała  w Grodnie na Białorusi (na zlecenie Konsula Generalnego RP) oraz na Festiwalu „Użutario Vakarai” w Trokach na Litwie.

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali :  Peder Rensvick (Norwegia), Michał Czubaszek,  Piotr Sułkowski, Jacek Rogala, Tomasz Biernacki, Janusz Przybylski, Jerzy Salwarowski i Tomasz Chmiel zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili m.in.:   Andre  Ochodlo (Niemcy),   Viktor  Kuznetsow (Rosja),   Paskevicius  Eugenijus (Litwa),  Sigrid   Vetlester   Boe  i  Chór z Kristiansund  (Norwegia),  Igor Pikayzen (USA)  oraz  Leszek  Świdziński,    Beata  Wardak,   Aleksandra  Kubas,  Wiesław Bednarek,   Jacek  Wójcicki,  Ewa   Głażewska,     Anna    Jeremus,   Robert   Cieśla,  Patrycja Piekutowska,    Szymon   Terlecki,   Dariusz  Wójcik,    Krzysztof Bakowski, Jacek Szymański,   Piotr Kołodziej,  aktorka Joanna Trzepiecińska  i jako narrator w „Shreku” aktor Maciej Damięcki.

Rok 2011 Filharmonia zakończyła „Koncertem Sylwestrowym” z dudziarzem Lindsay’em Davidsonem (Szkocja) i  sopranistką Agnieszką Tomaszewską.

Na uwagę zasługuje fakt wydania w nakładzie 1000 egz. IV już płyty CD Filharmonii Kameralnej zatytułowanej „Reguiem” Johna Ruttera z solistką sopranistką Justyną Stępień i Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” oraz mastering do nagrania płyty z saksofonistą Pawłem Gusnarem, której tłoczenie przewidujemy w lutym 2012 r.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

Rozdział II. Wykonanie budżetu za rok 2011 w załączeniu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 11:24
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 11:30
Data edycji: wtorek, 20 mar 2012 11:07
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5445 razy
Ilość edycji: 1

SPRAWOZDANIE ZA 2010 R.

 

 

SPRAWOZDANIE ZA  2010 R.

z realizacji planu finansowego 

oraz  działalności Filharmonii Kameralnej

im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz. 92 rozdz. 92108

 

I. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 18 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 22,25 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

 

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 29 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując 62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 71 audycji muzycznych.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 23828 melomanów, w tym 8170 dzieci i młodzieży        w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Niech popłynie muzyka” z okazji Dni Łomży oraz „Dialog z miłością” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W ramach VI Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała dwukrotnie na Litwie podczas XV Festiwalu „Pieśń znad Solcy” w Solecznikach oraz w Ejszyszkach z „Koncertem chopinowskim”

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

 

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali : Pierangelo Gelmini (Włochy), Jerzy  Salwarowski,  Andrzej  Affeltowicz,  Dariusz Mikulski oraz Józef Wiłkomirski  zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili  m.in.: Kayo Nishimizu (Japonia), Jacek Wójcicki, Beata Bylińska, Gabriela Orłowska de Silva,   So-Yeon  Lim,   Ewa  Głażewska,   Anna  Jeremus,   Małgorzata  Komorowska,  Rafał Songan, Jacek Szymański, Szymon Terlecki, Dariusz Wójcik, Piotr Kołodziej, Maria Terlecka, Waleriy Filipov oraz aktor Andrzej Kopiczyński jako narrator      w „Piotrusiu i wilku”.

 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

 

 

II. Wykonanie budżetu

 

Plan dochodów rocznych zrealizowano jak niżej:

 

Stan środków pieniężnych na 1.01.2010                                        147.407

Stan należności na 1.01.2010                                                         11.863

Stan zobowiązań na 1.01.2010                                                         9.605

 

 

                                                                     Plan roczny              Wyk.

-      dochody z usług                0830                       125.000             222.778

-      odsetki bankowe               0920                           3.425                 6.013

-      wpływy od sponsorów      0960                           8.000                 5.000

-      dotacje samorządowe     2480                     1.097.575         1.097.575

-      dotacje celowe                  0970                         30.000                 0.000

Ogółem                                                         1.264.000          1.361.366

 

Główne składniki kosztów przedstawiają się jak niżej:

                                                                                                             z tego: sfinansowano

                                                                             Plan roczny          Wyk.          dotacją UM

-   nagr. i wyd. osob.nie zalicz. do wyn.    3020.          31.000               30.125              30.125

-      wynagrodzenia osobowe                      4010         640.000             653.300            618.575

-      honoraria                                              4090         255.000             281.940         230.000

-      składki na ubezp.społ.                          4110         104.000               88.968                -

-      składki na Fund.Pracy i FGŚP             4120           16.000                 8.755                   -

-      zakup materiałów i wyposażenia         4210           19.000               28.801               10.465

-      zakup energi                                         4260           50.000               59.198           58.535

-      zakup pozostałych usług                      4300           85.000             159.440             107.365

-      podróże służbowe krajowe                  4410             5.000               12.918                 5.000

-      zagraniczne podróże służbowe            4420             4.000                 6.428                  4.000

-      odpisy na z.f.ś.s.                                  4440            23.000               23.511             23.510

-      podatek od nieruchomości                  4480            10.000               10.255                10.000

-      koszty amortyzacji                              4720            22.000               20.682                  -

Ogółem                                                  1.264.000          1.384.321               1.097.575

 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010                       143.360

Stan należności na 31.12.2010                                        17.665

Stan zobowiązań na 31.12.2010                                      14.851

Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2010               3.605

Strata za  2010 r.                                                        - 22.956


                                                                  
Przekazaną dotacją UM w wys. 1.097.575,-zł sfinansowano: ekwiwalenty za instrumenty   i akcesoria oraz za pranie odzieży strojów koncertowych, wynagrodzenia osobowe pracownicze, częściowo honoraria solistów i muzyków doangażowanych, odpisy na z.f.ś.s., podatek od nieruchomości, energię elektryczną, wodną i cieplną oraz częściowo zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje,  transport obcy, koszty VAT i ZAiKS, wypożyczenia materiałów nutowych,  opłaty estrad, podatek od nieruchomości, czynsze oraz usługi pocztowo-telekomunikacyjne i poligraficzne.

 

Dochodami własnymi w wys. 286.746,- zł sfinansowano: częściowo wynagrodzenia osobowe pracowników i honoraria artystów doangażowanych, składki na ubezpieczenia społeczne  i Fund. Pracy, zakup wyposażenia do garderoby solistów, czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowo-telekomunikacyjne, transport obcy, wypożyczenia materiałów nutowych oraz dojazdy i zakwaterowanie solistów i muzyków doangażowanych, delegacje zagraniczne.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono komplet dzwonów rurowych YAMAHA o wartości netto 18.852,46 zł

 

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:27
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:39
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5576 razy