Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT FILHARMONII KAMERALNEJ IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO w ŁOMŻY

Załącznik do uchwały Nr 234/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

STATUT

FILHARMONII KAMERALNEJ

IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO  w ŁOMŻY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, zwana dalej Filharmonią, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) postanowień niniejszego statutu.

2. Organizatorem Filharmonii jest Miasto Łomża.

3. Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury

prowadzonego przez Organizatora.

4. Filharmonia jest instytucją artystyczną, której działalność kulturalna organizowana

jest zgodnie z sezonami artystycznymi, na które ustala się plany repertuarowe.

5. Sezon artystyczny rozpoczyna się  1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

§ 2

  1. Siedzibą Filharmonii jest miasto Łomża.
  2. Terenem działania Filharmonii jest miasto Łomża.
  3. Realizując zadania statutowe Filharmonia może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  i poza jej granicami.
  4. Filharmonia używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

II.   CELE I ZADANIA

§ 3

1.Filharmonia jest powołana do upowszechniania kultury muzycznej.

2. Cel, o którym mowa w ust.1 osiąga przez:

1) koncerty symfoniczne i kameralne,

2) koncerty i audycje szkolne oraz przedszkolne,

3) koncerty popularne i inne imprezy muzyczne,

4)prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o muzyce, przy współpracy z instytucjami artystycznymi, kulturalnymi  i oświatowymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,

5) współdziałanie z amatorskim ruchem artystycznym,

6) współpracę z orkiestrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany artystycznej i  repertuarowej,

7) udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych,

8) dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

9) prowadzenie szkoleń, prelekcji w zakresie muzyki i szeroko pojętej kultury,

10) ożywianie i wzmacnianie polskich tradycji kulturalnych w regionie łomżyńskim.

 

§ 4


Filharmonia realizuje zadania artystyczne przy pomocy:

1) własnego zespołu muzyków,

2) muzyków, dyrygentów i solistów gościnnych, których angażuje w miarę potrzeb.

 

III. ORGANIZACJA I  ZARZĄDZANIE

§ 5

1. Filharmonia jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Filharmonią  zarządza Dyrektor, który jest  jednocześnie dyrektorem artystycznym.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania

powierzonych im spraw.

4. Wobec pracowników Filharmonii czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

5. Dyrektor kieruje działalnością Filharmonii i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Dyrektor Filharmonii powołany jest na czas określony od trzech do pięciu sezonów     artystycznych.

7. Prezydent Miasta może powołać dyrektora na kolejny okres bez przeprowadzania    konkursu, po zasięgnięciu opinii ministra  właściwego do spraw kultury i dziedzictwa    narodowego.

8. Dyrektora Filharmonii powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łomży na zasadach

i w trybie określonym przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

9. Zwierzchnikiem służbowym  Dyrektora Filharmonii jest Prezydent Miasta Łomży.

10. Dyrektor zarządza Filharmonią przy pomocy głównego księgowego.

11.Główny księgowy działa w ramach udzielanych mu  przez Dyrektora umocowań i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Filharmonii upoważniony

jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

13. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w określonym zakresie.

14. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji       kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

16. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczeń woli wymagany jest podpis głównego księgowego - kontrasygnata.

§ 6


1. Dyrektor  zarządza całokształtem działalności Filharmonii, czuwa nad mieniem Filharmonii i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działalności dyrektora  Filharmonii należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością instytucji (artystyczną, repertuarową i administracyjną),

2)      dobór i właściwe wykorzystywanie kadr, podnoszenie ich kwalifikacji,

3)      zapewnienie członkom zespołu warunków rozwoju artystycznego,

4)      opracowywanie planów repertuarowych, kształtowanie programu artystycznego,

5)      przedstawianie Organizatorowi planów finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

6)      właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

7)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń

8)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Filharmonii oraz  podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 7


Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Filharmonii, po zasięgnięciu opinii działających w Filharmonii organizacji związkowych oraz Organizatora.

 

§ 8

1. Przy Filharmonii działa Rada Artystyczna jako organ opiniodawczy  i doradczy dyrektora.

2.Członków Rady Artystycznej  powołuje dyrektor  po zasięgnięciu opinii organizacji  społecznych, stowarzyszeń twórców i związków zawodowych działających  w Filharmonii.

 

IV. MAJĄTEK I FINANSE FILHARMONII

§ 9

Majątek Filharmonii może być wykorzystywany jedynie dla celów  statutowych wynikających z zakresu działań Filharmonii.

§ 10

1. Filharmonia  pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych      przychodów.
2. Przychodami Filharmonii są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu  jednostki samorządu terytorialnego oraz  budżetu państwa
2) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

6) wpływy z obrotu prawami do nagrań,

3. Przychody przeznaczane są na działalność statutową Filharmonii.

4.Organizator przekazuje instytucji środki finansowe w formie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 11

Do składania w imieniu Filharmonii oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj.dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Podpisał

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 gru 2004 10:04
Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2004 10:06
Data edycji: wtorek, 2 paź 2012 13:26
Opublikował(a): Józef Subda
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 6924 razy
Ilość edycji: 5