Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora ŁOK Pana Tadeusza Chachaja

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1


Łomża, dnia 15.04.2003r. r. (miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Tadeusz Chachaj
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 3.03.1929r w Gorzków woj. lubelskie

Łomżyńska Orkiestra Kameralna w Łomży - Dyrektor i Kierownik Artystyczny
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 100 tys. zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę: -----II.
1. Dom o powierzchni: m2, o wartości: -----
tytuł prawny:-----
2. Mieszkanie o powierzchni: 53,95 m2, o wartości: 50 000 zł.
tytuł prawny: własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: -----
o wartości: -----
rodzaj zabudowy:-----
tytuł prawny: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:-----
o wartości:-----
tytuł prawny:-----III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczyIV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczyVI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście -----
- wspólnie z innymi osobami -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczyIX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): samochód osobowy Golf IV 1,4 rok pr. 1998 wartość 25 tysięcy złotychX.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczyPowyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Łomża , 15.04.2003 rokData powstania: czwartek, 15 maj 2003 10:01
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 09:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 wrz 2004 13:27
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 2577 razy