Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Filharmonia Kameralna Łomża, 04.02.2014r.

im. W. Lutosławskiego w Łomży

 

Informacja o działalności

i wykorzystaniu dotacji budżetowych w 2013r.

Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży

dz. 921, rozdz. 92108

 

  1. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny (dyrygent), 13 muzyków (w tym: 3 w wymiarze ¾ etatu) oraz 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych.

 

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

Plan Wykonanie

roczny 2013

  1. Ilość nowych programów koncertowych                        20                                39

  2. Ilość programów audycji muzycznych                              9                                11

  3. Ilość koncertów                                                                    40                                 55

w tym m.in.

- koncert zagraniczny w Grodnie

- koncert otwarty z okazji Święta 3 Maja

- koncert otwarty z okazji „Dni Łomży”

- koncert otwarty z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- koncert dla Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”

- 20 koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki

Sacrum et Musica” dofinansowanych z MKiDN

- 10 koncertów w ramach obchodów Roku Witolda Lutosławskiego

Dofinansowanych przez IMiT

- 3 koncerty w ramach cyklu „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły”

 

  1. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży                                    63                   103

w tym

-30 audycji zorganizowanych w ramach projektu „Kampania

edukacyjna: Barwy Muzyki” dofinansowanego z NCK

 

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in.

- dyrygenci– Gabriele Pezone (Włochy),Giuseppe Bruno (Włochy), Michele Santorsola (Włochy),Peter Rensvik (Norwegia), Michael Meissner (Meksyk), Manfredo di Crescenzo (Włochy), Szymon Kawalla, Bohdan Jarmołowicz, Andrzej Kosedniak, Jerzy Salwarowski, Jacek Rogala, Marek Pijarowski, Czesław Grabowski , Krzysztof Kusiel-Moroz

- soliści instrumentaliści i wokaliściRoberto Trainini (Włochy), Cristian Ifrim i Hertwig Coryn (Hiszpania),Ksenia Szawszyszwili (Białoruś), , Valentina Renesto (Włochy), Jonatan Bregeron (USA), Cole Belt (USA), Scotty Philips (USA), Angela Marella (USA), Chór z Norwegii, Jikyo Jung (Korea Południowa), Kałudi Kałudow (Bułgaria), Krzysztof Jakowicz, Jerzy Karwowski, Marta Magdalena Lelek, Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Karpeta, Cezary Domański, Joanna Kawalla, Agnieszka Piasecka, Hubert Salwarowski, Wiesław Prządka, Damian Ganclarski , Rafał Żurakowski, Joanna Gatniejewska, Anna Jeremus-Lewandowska, Andrzej Ładomirski, Żaklina Olchowik, Rafała Songan, Capella Bydgosiensis, Jan Bokszczanin, Chór Chłopięcy z Warszawy, Bogumiła Dziel-Wawrowska, Anna Dytry i inni.

 

Pozyskano dotacje celowe na programy:

- „Lutosławski i Jego inspiracje” z IMiT - 53.040,- zł

- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica”z MKiDN - 100.000,- zł

- Infrastrukturę kultury – zakup fortepianu z MKiDN - 100.000,- zł

Oraz z UM w Łomży -90.000,- zł

-„Kampania edukacyjna: Barwy Muzyki” z NCK -60.000,- zł

-„Organizacja jubileuszu 35-lecia Filharmonii i nagranie płyty” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży

-„3 koncerty poranne dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks-Trzeźwe szkoły” -10.000,- zł

z Urzędu Miasta w Łomży w ramach realizacji „Łomżyńskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Patologii Społecznej 2013”

- „Obchody Narodowego Święta Niepodległości” z Urzędu Miasta w Łomży - 2.000,- zł

- Kolekcje-Zamówienia kompozytorskie - 14.000,- zł

„Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez

Edwarda Sielickiego utworu”(program dwuletni, łączna wartość dotacji na

lata 2013-2014 to 20.000zł )

 

Ogółem koncertów FKWL wysłuchało 16.148 melomanów, w tym 250 osób koncert zagraniczny, 4745 najmłodszych słuchaczy w ramach 103 audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

 

Szczegółowy wykaz koncertów w załączeniu.

 

II. WYKONANIE BUDŻETU

 

1.Stan środków finansowych na początku roku w tym:

a) środki finansowe na rachunku bankowym

b) środki pieniężne w kasie

 

2. Stan należności

3. Stan zobowiązań

4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN

5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA

 

 

 


122083,72zł

 

111903,93zł

 

10179,79zł

 

6509,50zł

12195,96zł

2622,02zł

 

12821,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział: 921 Rozdział 92108

 

 

 

Treść

Plan na 31.12.2013r.

Wykonanie 2013r.

W tym z dotacji z UM

I.PRZYCHODY OGÓŁEM

1676440,00

1682462,64

1312754,00

1. dotacje na działalność bieżącą z budżetu Miasta Łomża

1230000,00

1229990,00

1229990,00

1.1-dotacja podmiotowa

1208000,00

1208000,00

1208000,00

1.2-dotacja celowa

22000,00

21990,00

21990,00

2.Dotacje na działalność bieżącą z budżetu państwa

227040,00

225563,22

0,00

3.przychody ze sprzedaży usług własnych

165000,00

179628,00

0,00

4.pozostałe przychody

54400,00

47281,42

0,00

II.KOSZTY OGÓŁEM

1676440,00

1657023,09

1229990,00

w tym:

 

1.Wynagrodzenia, w tym;

1163870,00

1141556,06

934420,06

1.1-osobowe

743600,00

730542,06

728472,06

1.2-bezosobowe

24650,00

26191,00

9336,00

1.3-honoraria

395620,00

384823,00

196612,00

2.Składki na ubezpieczenie społeczne

124650,00

121804,65

121581,78

3.składki na Fundusz Pracy

14500,00

15609,55

15609,55

4.Materiały i usługi, w tym:

164260,00

162296,29

51461,36

4.1-remonty

760,00

759,76

0

4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych

0,00

0,00

0

4.3-pozostałe

163500,00

161536,53

51461,36

5.Pozostałe koszty

209160,00

215756,54

106917,25

III.WYNIK FINANSOWY (I-II)

0,00

25439,55

 

IV. Dotacje inwestycyjne- na zakup fortepianu

190000,00

174695,42

82764,00

1 -z budżetu Miasta Łomża

90000,00

82764,00

82764,00

2 - z budżetu państwa

100000,00

91931,42

 

V. Wydatki inwestycyjne- zakup fortepianu

190000,00

174695,42

82764,00

VI. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji

2912,00

2912,06

 

 

 

1.Stan środków finansowych na koniec roku w tym:

a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym

b) środki pieniężne w kasie

 

2. Stan należności

3. Stan zobowiązań

4.Stan „Rozliczeń międzyokr.” WN

5.Stan „Rozliczeń międzyokr.” MA

 

126538,43zł

 

116026,25zł

 

10512,18zł

14456,62zł

9448,51zł

63,70zł

171783,36zł

 

 

Wynik finansowy za 2013 r. zysk 25439,55 zł

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacją z budżetu miejskiego sfinansowano: ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, Fund.Pracy oraz odpisy na z.f.ś.s, zakup energii oraz częściowo zakup pozostałych uług.

Pozostałe koszty działalności instytucji, min. zakupy materiałów i sprzętu, wypożyczania materiałów nutowych, transport sprzętu, usługi poligraficzne, opłaty estrad oraz dojazdy i zakwaterowanie artystów doangażowanych, koszty ZAIKS i inne sfinansowano wygospodarowanymi dochodami własnymi.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:29
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:31
Data edycji: piątek, 4 kwi 2014 18:21
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4317 razy
Ilość edycji: 1