Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek zysków i strat

 

 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

(wariant porównawczy)

 
 


           

 

 

Nazwa jednostki

Numer statystyczny

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Kwota za rok

ubiegły

bieżący

1

2

3

4

A.

Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi

210.075,77

186.820,03

I.

Przychód ze sprzedaży produktów

210.075,77

186.820,03

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna

 

 

III.

Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów     

 

 

IV.

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

 

 

B.

Koszty działalności operacyjnej

1.431.314,33

1.384.321,32

I.

Amortyzacja

27.699,83

20.682,46

II.

Zużycie materiałów i energii

66.312,06

87.998,90

III.

Usługi obce

86.322,64

75.921,88

IV.

Podatki i opłaty

9.918,00

10.255,00

V.

Wynagrodzenia

967.111,48

952.318,24

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

140.519,05

121.233,55

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                             

133.431,27

115.911,29

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

 

C.

Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)

-  1.221.238,56

- 1.197.501,29

D.

Pozostałe przychody operacyjne

1.112.500,00

1.127.575,00

I.

Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

 

 

II.

Dotacje

1.050.000,00

1.097.575,00

III.

Pozostałe przychody operacyjne

62.500,00

30.000,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                 

 

 

I.

Wartość sprzedanych składników majątku trwałego

 

 

II.

Pozostałe koszty operacyjne

 

 

F.

Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)

- 108.738,56

- 69.926,29

G.

Przychody finansowe

108.197,32

46.970,68

I.

Dywidendy z tytułu udziałów

 

 

 

- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

 

 

II.

Odsetki uzyskane

5.273,30

6.013,06

III.

Pozostałe

102.924,02

40.957,62

H.

Koszty finansowe

 

 

I.

Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

II.

Odsetki do zapłacenia

 

 

 

- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych

 

 

III.

Pozostałe

 

 

I.

Zysk/ Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)

- 541,24

- 22.955,61

J.

Zyski nadzwyczajne

 

 

K.

Straty nadzwyczajne

 

 

L.

Zysk/ Strata brutto (I+J-K)

- 541,24

- 22.955,61

M.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 

 

I.

Podatek dochodowy

 

 

II.

Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 

 

N.

Zysk/ Strata brutto (L-M)

- 541,24

- 22.955,61

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:39
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:40
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 2035 razy