Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE ZA 2010 R.

 

 

SPRAWOZDANIE ZA  2010 R.

z realizacji planu finansowego 

oraz  działalności Filharmonii Kameralnej

im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz. 92 rozdz. 92108

 

I. Zadania statutowe

 

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 18 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 22,25 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

 

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 29 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując 62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 71 audycji muzycznych.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 23828 melomanów, w tym 8170 dzieci i młodzieży        w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Niech popłynie muzyka” z okazji Dni Łomży oraz „Dialog z miłością” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

W ramach VI Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała dwukrotnie na Litwie podczas XV Festiwalu „Pieśń znad Solcy” w Solecznikach oraz w Ejszyszkach z „Koncertem chopinowskim”

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

 

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali : Pierangelo Gelmini (Włochy), Jerzy  Salwarowski,  Andrzej  Affeltowicz,  Dariusz Mikulski oraz Józef Wiłkomirski  zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili  m.in.: Kayo Nishimizu (Japonia), Jacek Wójcicki, Beata Bylińska, Gabriela Orłowska de Silva,   So-Yeon  Lim,   Ewa  Głażewska,   Anna  Jeremus,   Małgorzata  Komorowska,  Rafał Songan, Jacek Szymański, Szymon Terlecki, Dariusz Wójcik, Piotr Kołodziej, Maria Terlecka, Waleriy Filipov oraz aktor Andrzej Kopiczyński jako narrator      w „Piotrusiu i wilku”.

 

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

 

 

II. Wykonanie budżetu

 

Plan dochodów rocznych zrealizowano jak niżej:

 

Stan środków pieniężnych na 1.01.2010                                        147.407

Stan należności na 1.01.2010                                                         11.863

Stan zobowiązań na 1.01.2010                                                         9.605

 

 

                                                                     Plan roczny              Wyk.

-      dochody z usług                0830                       125.000             222.778

-      odsetki bankowe               0920                           3.425                 6.013

-      wpływy od sponsorów      0960                           8.000                 5.000

-      dotacje samorządowe     2480                     1.097.575         1.097.575

-      dotacje celowe                  0970                         30.000                 0.000

Ogółem                                                         1.264.000          1.361.366

 

Główne składniki kosztów przedstawiają się jak niżej:

                                                                                                             z tego: sfinansowano

                                                                             Plan roczny          Wyk.          dotacją UM

-   nagr. i wyd. osob.nie zalicz. do wyn.    3020.          31.000               30.125              30.125

-      wynagrodzenia osobowe                      4010         640.000             653.300            618.575

-      honoraria                                              4090         255.000             281.940         230.000

-      składki na ubezp.społ.                          4110         104.000               88.968                -

-      składki na Fund.Pracy i FGŚP             4120           16.000                 8.755                   -

-      zakup materiałów i wyposażenia         4210           19.000               28.801               10.465

-      zakup energi                                         4260           50.000               59.198           58.535

-      zakup pozostałych usług                      4300           85.000             159.440             107.365

-      podróże służbowe krajowe                  4410             5.000               12.918                 5.000

-      zagraniczne podróże służbowe            4420             4.000                 6.428                  4.000

-      odpisy na z.f.ś.s.                                  4440            23.000               23.511             23.510

-      podatek od nieruchomości                  4480            10.000               10.255                10.000

-      koszty amortyzacji                              4720            22.000               20.682                  -

Ogółem                                                  1.264.000          1.384.321               1.097.575

 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010                       143.360

Stan należności na 31.12.2010                                        17.665

Stan zobowiązań na 31.12.2010                                      14.851

Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2010               3.605

Strata za  2010 r.                                                        - 22.956


                                                                  
Przekazaną dotacją UM w wys. 1.097.575,-zł sfinansowano: ekwiwalenty za instrumenty   i akcesoria oraz za pranie odzieży strojów koncertowych, wynagrodzenia osobowe pracownicze, częściowo honoraria solistów i muzyków doangażowanych, odpisy na z.f.ś.s., podatek od nieruchomości, energię elektryczną, wodną i cieplną oraz częściowo zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje,  transport obcy, koszty VAT i ZAiKS, wypożyczenia materiałów nutowych,  opłaty estrad, podatek od nieruchomości, czynsze oraz usługi pocztowo-telekomunikacyjne i poligraficzne.

 

Dochodami własnymi w wys. 286.746,- zł sfinansowano: częściowo wynagrodzenia osobowe pracowników i honoraria artystów doangażowanych, składki na ubezpieczenia społeczne  i Fund. Pracy, zakup wyposażenia do garderoby solistów, czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowo-telekomunikacyjne, transport obcy, wypożyczenia materiałów nutowych oraz dojazdy i zakwaterowanie solistów i muzyków doangażowanych, delegacje zagraniczne.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono komplet dzwonów rurowych YAMAHA o wartości netto 18.852,46 zł

 

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:27
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:39
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5497 razy